WYSPY OSOBOWOŚCI I KIERUNKI ROZWOJU.
PROGRAM ROZWOJOWY – KOMPAS


Na kanwie wielu naszych doświadczeń i wniosków w pracy z dziećmi i rodzicami oraz dorosłymi oraz w oparciu o wielkie i sprawdzone koncepcje powstał niezwykły, jedyny taki w Polsce, program edukacyjno – rozwojowy dla dzieci w wieku szkolnym.


Opiera się na założeniu, że do budowania prawdziwej pewności siebie, dziecko potrzebuje rozbudowywać swą wyspę zasobów, doświadczeń zakończonych sukcesem. W ten sposób stawia fundament. Wzmacnianie i motywowanie dziecka jest łatwiejsze, gdy można odwoływać się do niezaprzeczalnych dowodów jego mocnych stron. Dzięki programowi można precyzyjniej zmapować obszary potencjalnie największych możliwości dziecka, jeśli chcemy rozwijać jego talenty, a nie koncentrować się na tzw. poprawkach.

Program rozwojowy KOMPAS składa się z sześciu modułów, wysp, opartych na koncepcji planowania kariery zawodowej Dale’a Predigera, typach osobowości zawodowej J.L. Hollanda oraz inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, i ma na celu wizualizowanie przyszłej kariery zawodowej dziecka. Wyspy opierają się na czterech podstawowych celach:

• discover (odkrywanie potencjału)
• define (określanie kierunku)
• develop (rozwijanie)
• deliver (ukazywanie)


Wartością dodaną do programu jest budowanie odpowiedzialności i decyzyjności u dzieci wkraczających w świat uspołecznienia. Jak sama nazwa wskazuje ,,Wyspy Zmian’’ odnosi się do zmian w poznaniu. Podczas spotkań dzieci nabywają potrzebną wiedzę o sobie, rozwijają swoje umiejętności oraz kompetencje, predysponujące w określonym zawodzie. Program jest tak skonstruowany, aby powracać do już uświadomionych umiejętności, by te zaowocowały w procesie powtarzalności konkretnymi kompetencjami.

Wśród wybranych metod, jakimi posługujemy się w dotarciu do naturalnych zasobów dziecka, dominują te, skierowane na działanie doświadczanie: projektowanie, kreowanie czy nauczanie innych jako element brania odpowiedzialności za proces zachodzących zmian. Celem obiektywizacji zachodzących zmian i rozpoznawania potencjału dziecka jest usytuowanie osoby trzeciej w roli obserwatora, która wesprze proces wskazówkami i uwagami.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy na zajęciach jest działalność indywidualna, zespołowa i zbiorowa. W pracy z dziećmi przeplatamy formy, tak aby każdy miał okazję do eksplorowania pokładów wiedzy oraz doświadczania wespół z innymi uczniami o podobnych, ale i różnych możliwościach. Uczestnik programu otrzymuje wsparcie merytoryczne, konkretne wskazówki, oraz które z kompetencji są jego kluczowymi. Trener jest jednocześnie moderatorem, który mapuje ścieżkę kariery zawodowej dziecka, ukazuje, co i jak można rozwijać, by umacniać samoocenę dziecka.

Jedną z cech dorosłego człowieka jest odpowiedzialność za własne życie zarówno w sferze fizycznej, społecznej, emocjonalnej jak i zawodowej. Odpowiedzialność jest podstawą samorealizacji. Istotą odpowiedzialności jest to, że człowiek sam przyczynia się do osiągania własnego dobra. Jest to też jeden z podstawowych filarów pewności siebie. Taka postawa wymaga spełnienia czterech warunków:

• wiem, co robię
• znam cel
• przewiduję konsekwencje
• przyjmuję i ponoszę konsekwencje.

Rozwój umiejętności bycia odpowiedzialnym jest możliwy w sytuacji wyboru. Ważna jest zachęta do samodzielnego rozwiązywania problemów, uczenia nazywania i poszukiwania dróg do odkrywania samego siebie oraz swoich talentów.

OGÓLNY OPIS PROGRAMU


Program zawiera w sobie wiele aktywnych form uczenia się oraz stwarza młodym ludziom przestrzeń do przyjrzenia się/poznawania swoich zasobów wewnętrznych, potrzeb edukacyjnych poprzez nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z różnych dziedzin życia/rozwoju edukacyjno - zawodowego. Uczenie poprzez doświadczenie, eksperyment, dyskusje, współpraca w grupie, możliwość wyrażenia swojej opinii – to podstawowe metody stosowane na zajęciach, wpisujące się w założenia podstawy programowej na I etapie edukacyjnym, czyli umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich pasji, zainteresowań oraz przygotowania do planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Finalnie - rodzice otrzymają mapę zasobów i wnikliwie zaanalizowany profil zasobów i talentów dziecka w określonej ścieżce rozwoju dostosowanego do indywidualnego profilu inteligencji dziecka.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi oraz młodzieżą. Są w śród nich psycholodzy, pedagodzy , socjolodzy oraz doradcy zawodowi.

Dziecko biorące udział w naszym programie:

WIEDZA
• wie jakie czynniki powinny mieć wpływ na jego przyszłe decyzje edukacyjno-zawodowe
• zna swoje mocne strony i wie w jaki sposób może je rozwijać
• rozumie podstawowe zasady pracy zespołowej, współpracy w grupie
• rozumie sens uczenia się i rozwoju osobistego przez całe życie
• zna zasady i techniki efektywnego uczenia się; zapamiętywania, notowania nielinearnego
• posiada wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacjach trudności, porażki
• potrafi określić swoje mocne strony i zainteresowania zawodowe
• wykazuje umiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacji trudności, porażki
• rozróżnia dziedziny życia zawodowego oraz specyfikę pracy w różnych dziedzinach świata pracy
• umie formułować wnioski oparte na obserwacjach
• stosuje efektywne metody i techniki uczenia się

UMIEJĘTNOŚCI
• wykazuje chęć poznawania różnych dziedzin wiedzy
• odznacza się postawą odpowiedzialności w stosunku do podejmowanych aktywności
• umie formułować wnioski oparte na obserwacjach
• stosuje efektywne metody i techniki uczenia się

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• wykazuje chęć poznawania różnych dziedzin wiedzy
• odznacza się postawą odpowiedzialności w stosunku do podejmowanych aktywności
• jest świadome swoich możliwości i ograniczeń
• demonstruje postawę zdrowej pewności siebie
• jest otwarte wobec podejmowania nowych wyzwań, poznawania zjawisk, świata
• wykazuje zdolności krytycznej i twórczej refleksji


Dwusemetralny program dla dzieci szkolnych.
Obejmuje 26 spotkań, 2 godziny zegarowe, 1 raz w tygodniu.


Zapytaj o więcej: Wyspa ZmianPowrót