SZEŚĆ FUNDAMENTÓW – PEWNOŚCI SIEBIE W SZKOLE


Autorski program edukacyjny, który rozwija sześć najważniejszych kompetencji, stanowiących o komforcie dziecka w sytuacji szkolnej i jego sukcesach:


 • poczucie wartości,
 • dobre relacje,
 • radzenie sobie z emocjami i stresem,
 • rozumienie w czytaniu,
 • myślenie i koncentracja,
 • umiejętność uczenia się.

 • Program w równym stopniu rozwija umiejętności intelektualne (czytanie, myślenie i koncentracja, umiejętność efektywnego uczenia się) i społeczne (poczucie własnej wartości, dobre relacje radzenie sobie z emocjami i stresem) dziecka. Ten, który jest dobrym uczniem, ma rangę w swojej grupie rówieśniczej, ale często to nie wystarcza, by pozyskać tę pozytywną. Od wieków znane są przekonania na temat kujonów i co wtedy dzieje się z relacjami. Z drugiej strony, ci, które mają trudności w osiągnięciu dobrych wyników szkolnych, niejednokrotnie mają problem z obniżeniem samooceny związanej ze świadomością swoich możliwości intelektualnych. Może to się skończyć obniżeniem uwagi skierowanej na naukę. Ta uwaga kieruje się na nieświadomie obierane role w grupie, które mogą przynosić mu cierpienie. W takiej sytuacji pojawia się czasem np. agresja, błaznowanie, wycofanie.

  Program wzmacnia silne strony dziecka i rozwija obszary, które są trudnością dziecka w sytuacji szkolnej. Dlatego pasuje dla jednych i drugich. Dzięki temu w procesie grupowym, mogą dzielić się i zaciekawiać się jakościami odciętymi. Techniki pracy z rolami grupowymi, dramy i techniki asertywne, dają szansę na zmianę dla jednych i drugich poprzez dotarcie do zablokowanego potencjału.


  Kompetencje tak uaktywniane zaliczane do inteligencji emocjonalnej, to zdolności komplementarne w stosunku do inteligencji racjonalnej, rozumianej jako umiejętności czysto intelektualne, analityczne i abstrakcyjne, które związane są ze sprawnością myślenia operacyjnego.

  Do inteligencji emocjonalnej zalicza się trzy główne grupy kompetencji.

  Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą)

 • Samoświadomość: umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, wiedza o własnych uczuciach, wartościach, preferencjach, możliwościach i ocenach intuicyjnych, czyli świadomość emocjonalna.

 • Samoocena: poczucie własnej wartości, wiara we własne siły, świadomość swoich możliwości, umiejętności oraz swoich ograniczeń; umiejętność doświadczania własnej osoby niezależnie od sądów innych ludzi

 • Samokontrola lub Samoregulacja: zdolność świadomego reagowania na bodźce zewnętrzne i kontrolowania własnych stanów emocjonalnych; umiejętność radzenia sobie ze stresem, kształtowania własnych emocji zgodnie z samym sobą, z własnymi normami, zasadami oraz wyznawanymi wartościami.


 • Kompetencje społeczne (relacje z innymi)

 • Empatia: umiejętność doświadczania stanów emocjonalnych innych, uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i wartości wyznawanych przez innych, czyli rozumienie innych, wrażliwość na odczucia innych; postawa nastawiona na pomaganie i wspieranie innych osób; zdolność odczuwania i rozumienia relacji społecznych.

 • Asertywność: posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie, otwarte wyrażanie emocji, postaw oraz wyznawanych wartości w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób; zdolność obrony własnych praw w sytuacjach społecznych bez naruszania praw innych osób do ich obrony.

 • Perswazja: umiejętność wzbudzania u innych pożądanych zachowań i reakcji, czyli wpływania na innych; umiejętność pozyskiwania innych na rzecz porozumienia, zdolność łagodzenia konfliktów.

 • Przywództwo: zdolność tworzenia wizji i pobudzania ludzkiej motywacji do jej realizacji; zdolność zjednywania sobie zwolenników.

 • Współpraca: zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. • Kompetencje prakseologiczne (inaczej kompetencje działania – nasz stosunek do zadań, wyzwań i działań)

 • Motywacja: własne zaangażowanie, skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie, czyli dążenie do osiągnięć, inicjatywa i optymizm.

 • Zdolności adaptacyjne: umiejętność panowania nad swoimi stanami wewnętrznymi; zdolność radzenia sobie w zmieniającym się środowisku, elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w otoczeniu, zdolność działania i podejmowania decyzji pod wpływem stresu

 • Sumienność: zdolność przyjmowania odpowiedzialności za zadania i ich wykonywanie; umiejętność czerpania zadowolenia z wykonywanych obowiązków; konsekwencja w działaniu, w zgodzie z przyjętymi przez siebie standardami.


 • Kurs składa w części jest treningiem poznawczym, dlatego określone umiejętności, które mają stać się nawykami, są powtarzalne. Zmiany związane np. z mierzalnym wzrostem tempa, sprawniejszą pamięcią, mają wpływ na wiarę we własne możliwości i budowanie przekonania "poradzę sobie", " "umiem, potrafię", "wysiłek się opłaca", a w części zajmuje się rozwojem inteligencji emocjonalnej.


  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Dwusemestralny program edukacyjny.
 • 28 spotkań po 2 godz. zegarowe.
 • Dla chętnych rodziców – bezpłatne konsultacje z psychologiem lub pedagogiem.

 • INFORMACJE METODYCZNE

  Dziecko podczas kursu między innymi:

 • Wyposaży się w narzędzia efektywnego uczenia się: techniki pamięciowe (ŁMZ, zakładki osobiste, Rzymski Pokój, TSZ, GSP), piktogramy, mapy myśli, szybkie czytanie, Mentalny Trening Aktywizacyjny, techniki relaksacji i koncentracji, żonglowanie,
 • Znajomość praw w zapamiętywaniu, uczeniu się – RYTUAŁ EFEKTYWNEJ NAUKI,
 • Pozna swój indywidualny wzorzec myślenia i dowie się, jak zindywidualizować swoją naukę,
 • Otrzyma przepis na odrabianie lekcji,
 • Przyspieszy swoje tempo myślenia i czytania,
 • Zwiększy możliwości swojej pamięci,
 • Dowie się, jak reagować na opinię innych,
 • Będzie się lepiej komunikować,
 • Przećwiczy nazwanie uczuć i radzenie sobie z trudniejszymi,
 • Stanie się bardziej asertywne, bo uświadomi sobie wiele swoich zasobów i potrzeb,
 • Będzie trenować techniki radzenia sobie z napięciem,
 • Zapozna się z zasadami nadawania priorytetów zadaniom i gospodarowania czasem,
 • Porozmawia o wartościach i zasadach,
 • Zetknie się z tematem wdzięczności i empatii,
 • Będzie współpracować z innymi i ustalać,
 • Zaznaczy się w grupie swoimi określoną wyjątkowością, w większym stopniu uświadomi sobie swoje talenty,
 • Będzie się dobrze przy tym bawić.

 • Powrót